• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Informatie

De Hervormde School

Naam: De Hervormde School
Adres: Hamsestraat 4, 4043 LH Opheusden
Telefoon: (0488) 44 13 16
Website: www.dehervormdeschool.nl
E-mailadres: directie@dehervormdeschool.nl
Locatiedirecteur: R. Arends, (0488) 45 50 62

Grondslag
De Hervormde School heeft de Bijbel als grondslag en onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid. De school wil zich in al haar werk laten leiden door de Bijbel als het Woord van God. De weg naar de Heere Jezus wordt gewezen. Alleen door Zijn offer is er behoud mogelijk voor wie in Hem gelooft en kunnen harten vernieuwd worden door de Heilige Geest. De Heere nodigt zondaren tot Zich. Vergeleken met landen om ons heen zijn we zeer bevoorrecht met ons christelijk onderwijs. Daar zijn we dankbaar voor.

Praktijk
Als leerkrachten en directie proberen we te zaaien, kinderen liefde en goed onderwijs te geven. We vertellen uit de Bijbel, leren en zingen Psalmen en liederen. Vanaf groep 6 leren de leerlingen Bijbelse vragen. In de groepen 7 en 8 worden ook vragen en antwoorden uit de Heidelbergse Catechismus geleerd.
We bidden met en voor de kinderen, voor hun ouders en anderen die het gebed nodig hebben. Ook hebben we gesprekken met hen over Gods Woord. Wat hebben we de Heere daarin nodig. Wat hebben we een grote verantwoordelijkheid, vooral om afhankelijk van Hem te zijn en bewogen met kinderen. Ook om een licht te zijn in deze donkere wereld. We mogen ervaren dat de Heere ondersteunt en tot hiertoe heeft geholpen. We mogen een school zijn met een fijne en open sfeer, een team met een hart en een flinke groep betrokken ouders.

Betrokkenheid met de gemeente
Het kerstfeest van school wordt in de kerk gehouden, waarbij ook belangstellenden hartelijk welkom zijn. Op bid- en dankdagen worden de kinderen hartelijk uitgenodigd om mee naar de kerk te gaan. De dominee richt zich in de preek meer dan andere keren op de kinderen.
We zijn dankbaar dat de meeste ouders uit onze gemeente hun kinderen naar De Hervormde School laten gaan. Die steun hebben we hard nodig, ook vanwege ons open toelatingsbeleid. Dat open toelatingsbeleid geeft de kans om het Evangelie ook door te geven aan onkerkelijke kinderen. Ook zij hebben de Heere Jezus nodig. Het blijft daarbij wel belangrijk dat we kerkelijke ouders ook binnen onze school houden.
Om onze identiteit te versterken, denkt en werkt de bestuurscommissie actief mee. Hierin zitten zes betrokken vaders uit onze eigen gemeente. Zij zijn o.a. betrokken bij de sollicitatiegesprekken, bezoeken de klassen als er uit de Bijbel wordt verteld en adviseren de directie.
De band met onze kerkelijke gemeente is onmisbaar voor de borging van onze identiteit. Daarom roepen we alle ouders uit onze gemeente op om voor De Hervormde School te kiezen. Ook vragen we uw gebed. Het is onze wens samen met u als ouder, schouder aan schouder te staan. Om zo de belangen van het onderwijs aan onze kinderen te dienen en samen bezig te zijn, onder Gods onmisbare zegen, de basisschool tot een goede tijd voor uw kind(eren) te laten zijn.

Informatie
Er kan vrijblijvend informatie worden ingewonnen bij de locatiedirecteur, de heer R. Arends. Bij hem kunnen ouders na een gesprek hun kind aanmelden. Ook een een schoolgid worden aangevraagd. In januari of februari is er altijd een open morgen waarop leerlingen aangemeld kunnen worden. De datum staat elk jaar in ‘Gemeenteklanken’. Alle kinderen van Opheusden zijn welkom op school nadat de ouders een overeenkomst ondertekend hebben en uitspreken de regels te respecteren of te onderschrijven.

Steun
Wie de school financieel wil steunen, kan donateur worden van het ‘Vriendenfonds van De Hervormde School’. Dit kan vanaf € 15,00 per jaar. Van dit geld kan wat extra’s gedaan worden voor het onderwijs van de kinderen of hierdoor is een extra investering in het gebouw mogelijk.
Het rekeningnummer is NL39 RABO 0147 4196 62 onder vermelding van ‘Vriendenfonds De Hervormde School’ ten name van SSBB te Kesteren.
Wie lid wordt van het Vriendenfonds, ontvangt een schoolkrant en wordt uitgenodigd voor verschillende activiteiten.

Bestuur:
Naam: Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe

Afgevaardigde van De Hervormde School: A. Heemskerk

Bestuurscommissie:
Voorzitter: T.M. van der Gaarden, tel. (0488) 42 18 06
Secretaris: J. Prosman, tel. (06) 16 71 64 15
Overige leden: A. Heemskerk, A. Evers en C. van de Pol

Voor uitgebreidere NAW-gegevens van De Hervormde School is inloggen vereist.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit