Kerkdiensten

Zondag’s om 10.00 uur en 18.30 uur en op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen.

Naar kerkdiensten

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de pastoraal medewerker Ds. R.J. Oomen, tel. (0418) 51 96 69 (predikant: vacant).

Kerkgebouw: Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden,
tel. (0488) 44 20 42

Verenigingsgebouw “Eltheto”, Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden,
tel. (0488) 44 27 87

Kosters
J. Kuivenhoven, Hamsestraat 42, 4043 LJ Opheusden,
tel. (0488) 44 19 01, e-mail: johan.kuivenhoven@loxam.nl

A. van Wendel de Joode, Caspersstraat 9, 4043 GG Opheusden,
tel. (0488) 44 25 21, e-mail: avwdj@solcon.nl

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren

Lukas 11 vers 28 (op het klankbord van de kansel)

MEDITATIE

Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
(Johannes 14 vers 1)

Geloofsberusting
De woorden van stervende mensen die de wereld verlaten moeten bijzonder overdacht worden, daar ze meest ernstig en gewichtig zijn. Hoe nader de kinderen van God bij de hemel komen, hoe meer zij worden voorbereid voor hun hemelse staat. Zo was het met onze Zaligmaker Christus. Daarom was Hij bezig Zijn discipelen, en ons in hen, te voorzien van goede raad om hun hart te versterken tegen de tijd van Zijn vertrek. Dit blijkt uit de tijd waarin Hij deze woorden sprak. Het was in een tijd toen Hij meer ontroerd had mogen zijn over Zichzelf dan over iemand anders. Toch vergat Hij Zichzelf en het naderende kruis. Hij dacht er aan hoe Hij Zijn discipelen kon versterken en vertroosten. Hij voorzag dat Petrus Hem zou verloochenen en dat de anderen Hem zouden verlaten. Hij voorzag dat zij ontmoedigd zouden zijn wanneer Hij was heengegaan. Toch zei Hij: ‘uw hart worde niet ontroerd’.

Lees meer