• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meditatie

‘Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u niet van boven gegeven ware’.
Johannes 19: 11a

Het uitzicht naar boven

Het is de oversten van het volk eindelijk gelukt om Jezus de Nazarener gevangen te nemen. Maar nu rest hen nog een moeilijke stap. Hoe krijgen ze Hem aan het kruis? Daarvoor hebben ze de Romeinen nodig. Ze brengen Hem naar Pontius Pilatus. Hij onderzoekt de zaak nauwkeurig en vindt geen schuld in Hem. Hij is het volkomen Paaslam, dat naar de slachtbank wordt geleid. Zijn mond gaat dicht. En als Hij op de vragen van Pilatus geen antwoord meer geeft, stelt hij Hem de vraag: ‘Weet Gij niet, dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te laten?’ Dan gaat de mond van de Heere Jezus nog eenmaal open. Het zijn Zijn laatste woorden aan het adres van de aardse rechter. ‘Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u niet van boven gegeven ware.’ Een antwoord met een diepe inhoud. De macht ligt niet bij Pilatus, maar bij Jezus’ hemelse Vader! Hij moest worden overgeleverd. Het is Zijn Vader Die Hem overlevert in de kruisdood!

Er was en er is geen andere weg om zondaren te zaligen dan door Zijn dood. En de Zoon des mensen is die weg gewillig gegaan. Die weg heeft Hij ervoor overgehad om onwillige zondaren het leven te schenken. Hij erkent het gezag van de Romeinse overheid, die het in die dagen voor het zeggen had in Jeruzalem. Maar leert ook dat de overheid van haarzelf geen macht heeft, maar dat deze van God gegeven is.

Pilatus weet niet wat hij met de zaak aan moet. Hij wordt heen en weer geslingerd. Hij vindt geen kwaad in deze mens. En daarom vraagt hij om zichzelf vrij te pleiten: ‘Vanwaar zijt Gij?’ Maar zal de Heere Jezus daarop antwoorden? Pilatus liet Hem eerst bespotten en geselen en daarom is het niet eerlijk dat hij deze vraag nu nog stelt. De Heere Jezus geeft hem dan ook geen antwoord. Maar Pilatus wil Hem daarom onder de indruk brengen van zijn macht. En dan richt Jezus nog eenmaal het woord tot Pilatus. Maar Pilatus gebruikt de macht, die hem is gegeven, om Jezus over te geven om Hem te laten kruisigen. Het moest! Pilatus was en bleef ten volle verantwoordelijk voor zijn daden, hoewel het in Gods voorzienigheid was bepaald dat hij Jezus moest overgeven om Hem te laten kruisigen.

In dit laatste woord van de Heere Jezus, voor de aardse rechter, belijdt de Heere Jezus de hoogheid van Zijn hemelse Vader, ook in Zijn lijden. Zo ziet Hij op naar de hemel. Zo heeft Hij het uitzicht naar boven. En zo heft Hij Zijn ziel op tot de Vader en leert Hij ons te zien, met alles wat er gebeurt in ons leven, op de levende God, Die alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil. En dat is een levenslange les! Het is niet alleen Pilatus die zijn macht uitoefent tegen Jezus, maar het zijn ook de kerkelijke leiders. En ook het volk roept: ‘Weg met Hem, kruis Hem!’ Ze hebben met hem gesold en met Hem gedaan naar hun eigen goeddunken. Ze hebben hem gebracht van Gethsemané naar Annas, van Annas naar Kajafas, van Kajafas naar Pilatus, van Pilatus naar Herodes, van Herodes naar Pilatus, van Pilatus naar het volk, van het volk weer naar Pilatus en van Pilatus naar het volk, van het volk weer naar Pilatus, van Pilatus naar de soldaten, van de soldaten weer naar de stadhouder en van de stadhouder naar het volk, en nu weer naar binnen in het rechthuis. En de Heere Jezus heeft het alles gewillig ondergaan, want Zijn uitzicht was naar boven!

Hoe lang hebt u en heb jij al met Hem gesold? Hoe vaak heeft Hij al niet geroepen en u daar geen antwoord op gegeven? Hoeveel heeft Hij al van Zichzelf laten zien en hebt u weggekeken? Mag met alles wat er gebeurt in uw en jouw leven, alle moeite, pijn, onbegrepenheid, zorgen, verdriet en gemis, uw zicht naar boven zijn? Het is alweer enige tijd geleden dat het een rage was om armbandjes te dragen met de letters WWJD, What Would Jezus Do. Wat zou Jezus gedaan hebben in bepaalde situaties? Veel belangrijker dan afvragen wat Jezus gedaan zou hebben, is om te zien wat Hij gedaan hééft! In Zijn diepe lijden, had Hij het uitzicht naar boven. Schenke de Heere in deze lijdenstijd het rechte zicht op Zijn lijden. Dan mogen we in Hem, in al ons lijden, uitzicht naar boven hebben.

Ds. R. van de Kamp, Opheusden

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit