• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meditatie

En het Woord is vlees geworden.
Johannes 1:14a

De komst van Christus in het vlees
Advent is afgeleid van het Latijnse woord adventus en betekent komst. In de adventstijd staan wij daarom stil bij de komst van Christus in het vlees. Het is de evangelist Johannes, die er in het bijzonder de nadruk op wil leggen, dat Christus de menselijke natuur heeft aangenomen. Hij is de Zoon van God, maar wilde mens worden. Hij wilde vlees worden! Dat is mens in al zijn verdorvenheid, reddeloosheid en hulpeloosheid. Hij is Zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonden, belijdt de kerk in zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus. Hij wilde worden wat wij zijn, zodat wij zouden worden wat Hij is. Daarom wilde Hij arm worden, opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden (2 Kor. 8:9). En dat is enkel en alleen genade, zoals de apostel Paulus ons met deze tekst laat weten.

En Christus is de eeuwige Zoon van God. Daarom begint Johannes zijn evangelie met: ‘In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God(vs. 1)’. Johannes begint in de eeuwigheid en noemt de Zoon met een naam, die Zijn verhouding tot de Vader aangeeft. Het is alleen Johannes die de Zoon van God ‘Woord’ noemt. Hij doet dat niet alleen in zijn evangelie, maar ook in zijn eerste zendbrief en ook in Openb. 19:13. ‘Woord’, in het Grieks logos, is geen eenvoudig begrip. Ook de filosofen hebben hun tanden erop stuk gebeten.
Het is het beste uit te leggen als de rede (verstand), maar ook als het middel waarmee de werkingen van het verstand worden duidelijk gemaakt. Dat is door te spreken. Met woorden maken wij duidelijk wat wij denken. En zo is Christus de Wijsheid van de Vader (zie Spr. 8) en maakt de Vader door Hem Zijn verborgen raad aan ons bekend. En Gods verborgen raad betreft onze zaligheid. Hij laat in Zijn Zoon bekend maken, dat Hij wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen (1 Tim. 2:4). Johannes zegt het zo: ‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard(vs. 18)’. Is het niet één groot wonder? De geloofsbelijdenis van Nicea zegt: ‘… de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader, vóór alle eeuwen; God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door Wien alle dingen gemaakt zijn.’ Een prachtige uitleg van het begrip ‘Woord’.

Gods Zoon is vlees geworden. Bij vlees moeten we denken aan onze lichamelijkheid met haar beperkingen als zwakheid, vergankelijkheid en afhankelijkheid. Het Woord werd een wezen van vlees en bloed. En dat is gebeurd. Johannes kijkt als het ware terug op deze gebeurtenis. Het Woord heeft Zich in Jezus van Nazareth vereenzelvigd met de menselijke bestaanswijze. Het is voorzegd door de profeten, maar het is nu werkelijkheid geworden.

En waarom was dit nodig? Was er geen andere manier om mensen te redden? Wij zijn van God afgevallen en Hem ongehoorzaam geworden. De Heere beloofde aan Adam en Eva het eeuwige leven als zij Hem gehoorzaam zouden zijn. Zij zijn Hem echter niet gehoorzaam geweest en hebben gegeten van de boom, waarvan God had gezegd dat zij daarvan niet mochten eten. De Heere eist een volkomen gehoorzaamheid aan Zijn heilige wil. En die volkomen gehoorzaamheid ligt in Zijn Zoon. Maar de mens moet gehoorzaam zijn, wil hij het eeuwige leven hebben. En daarom moest Gods Zoon mens worden. Hij ging in onze plaats staan. Hij nam de straf op Zich, die wij hebben verdiend. Daarom moest Hij de dood in!
Wat moet het voor de 12-jarige Jezus geweest zijn als Hij aan de voeten van de rabbijnen zit en hen hoort en hen ondervraagt (Luk. 2:46) over het grote werk dat Hem staat te wachten. Hij was mens van vlees en bloed! Hij heeft het werk van de verzoening gewillig op Zich genomen. Hij is gewillig vlees geworden. Onbegrijpelijke en eeuwige zondaarsliefde van de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Is die liefde u en jou al teveel geworden? Heeft het uw en jouw harde hart gebroken, zodat het een wonder werd dat het Woord vlees is geworden? Ziet u en zie jij uit naar Zijn komst? Zijn komst in het vlees?

Ds. R. van de Kamp, Opheusden

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit