• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meditatie

En hij antwoordende zeide: Ik geloof dat Jezus Christus de Zone Gods is.
Handelingen 8:37b

Een gevraagde belijdenis
Wie kent de Moorman niet en heeft nog nooit van hem gehoord? Het is een overbekende geschiedenis in Hand. 8, waar vele lessen uit te leren zijn. In de grondtekst wordt hij een Ethiopisch man (aner Aithiops) genoemd, waarbij Ethiopië niet het huidige Ethiopië betreft, maar een landstreek die zich uitstrekte langs de Boven-Nijl. Hij had een belangrijke functie aan het hof van de koningin. Zij droeg de titel Candacé, zoals in Egypte de koningen Farao werden genoemd. Deze Moorman (zijn naam is niet bekend) was, zouden wij zeggen, minister van Financiën, want hij was ‘over al haar schat’ (vs. 27). Deze man ging naar Jeruzalem om aan te bidden te Jeruzalem. Hij kende dus de God van Israël. Hij had van Hem gehoord, maar in hoeverre kende hij Hem tot zaligheid?

Hij was in het bezit van de profetie van Jesaja. Omdat we ervan uit kunnen gaan dat deze man niet het Hebreeuws machtig was, had hij de Griekse vertaling in zijn bezit. Deze was niet te koop in Jeruzalem, dus was deze waarschijnlijk al in zijn bezit, toen hij op reis ging naar de hoofdstad van Israël. Als hij de terugreis heeft aangevangen, rijdt hij op de weg naar Gaza. Hij is in- middels gekomen, met het lezen van de profeet Jesaja, bij hoofdstuk 53, waar Jesaja het lijden en sterven van Christus uittekent. Plotseling voegt zich een man bij hem. De Heere heeft Filippus naar hem toegestuurd. Op de vraag van de Moorman over wie het gaat in Jes. 53 verkondigt Filippus hem Jezus (vs. 35). Het heeft zich allemaal nog maar kort geleden afgespeeld. Jezus uit Nazareth, de Man, Die zoveel wonderen had verricht en Die de Schriften had uitgelegd en erop gewezen dat deze van Hem getuigen, was gevangen genomen en tot de kruisdood veroordeeld. En Hij had het alles gewillig ondergaan. Hij was aan het kruis gestorven, begraven, maar op de derde dag ook weer opgestaan. Er waren veel getuigen, zodat het niet kon worden ontkend. Hij was opgevaren naar de hemel en had beloofd Zijn Geest uit te storten. En ook dat was gebeurd op de Pinksterdag, waardoor velen in Hem geloofden.

En terwijl Filippus Jezus verkondigt, gebeurt er een groot wonder met de Moorman. Door de werking en kracht van de Heilige Geest wordt Christus aan zijn ziel geopenbaard en mag hij Hem omhelzen in de belofte van het Evangelie, zoals hij gelezen en gehoord had uit de profetie van Jesaja. En daarvan doet hij belijdenis: ‘Ik geloof dat Jezus Christus de Zone Gods is’. Is dat alles? Is dit niet te makkelijk? In deze belijdenis ligt alles verklaard! Hij ziet door genade dat de mens Jezus Christus de Zoon van God is. Dat God uit oneindige barmhartigheid Zijn Zoon gegeven heeft, Hij de schuld en straf op Zich genomen en de verlossing voor schuldige zondaren verworven heeft. En dat niet alleen voor anderen, maar ook voor hem.

Deze belijdenis is een belangrijke les voor ons. Als eerste laat het zien dat het voorwerp van het geloof Jezus Christus, de Gekruisigde is. Het is Zijn Persoon en Zijn werk dat door het geloof wordt omhelsd. En daarom moet Hij, en niets of niemand anders, worden verkondigd. Het tweede is dat het geloof zich richt op de belofte. Het geloof gelooft dat wat is beloofd. Dus ik héb het niet, maar ik gelóóf, dat is een zeker weten, dat ik het krijg. De derde les is, dat de belofte ons worden bekend gemaakt in Gods Woord. Dus wij moeten het hebben van het Woord en de verkondiging ervan. Daarom stuurde de Heere Filippus.

Veel mensen worstelen met de vraag of Christus ook voor hen is gestorven en ook voor hen heeft betaald. Maar dat is het geloof niet! Er staat nergens in de Bij- bel dat Christus ook voor u is gestorven. Het geloof omhelst Christus en belijdt dat Jezus Christus de Zoon van God is. En als het tot de belijdenis mag komen dan mag u weten (dat is de vrucht van het geloof) dat Hij ook voor u heeft betaald. Dan mag u uw naam invullen als de Heere Zijn belofte schenkt aan zondaren, aan schuldigen, aan weglopers, aan ballingen, aan overtreders, enz. Filippus vroeg aan de Moorman om een belijdenis. En hij kreeg de belijdenis: Ik geloof dat Jezus Christus de Zone Gods is.
Is dat ook uw en jouw belijdenis?

Ds. R. van de Kamp, Opheusden

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit