• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meditatie

Zijt sterk, en Hij zal ulieder hart versterken, allen gii die op de HEERE hoopt.
Psalm 31:25

Een vriendelijke aanmoediging en een hartelijke bemoediging

Voor enkele vrouwen was het eerst tot grote ontsteltenis! In alle vroegte, direct na de sabbat, gingen zij naar het graf van hun Geliefde, maar de steen was weggenomen (Joh. 20:1). Onmiddellijk lichtten zij Petrus en Johannes in. Wat een verwondering als zij even later de Heere Jezus mogen ontmoeten. Hij leeft! Zoals hij gezegd had, dat Hij op de derde dag zou opstaan uit de dood. Zij mochten leven uit de opstandingskracht van Christus. Zij deelden in de vrucht van Zijn opstanding. Dan komt de vraag tot ons, of wij ook mogen delen in Zijn opstandingskracht. Kan dat ook nu, meer dan 2000 jaar later? Ja, dat kan! Ook David mocht delen in die opstandingskracht en daar getuigt hij van in Psalm 31. Maar toen was Christus nog niet gekomen en had Hij nog niet geleden. Hoe kon David dan reeds de kracht ervan ondervinden?

Hij wist wat het betekende om op de HEERE te hopen! Hij kende de HEERE voor zijn eigen hart en leven. Hij wist dat Hij de getrouwe en onveranderlijke Verbondsgod is, Die hem in zoveel moeilijke situaties had bijgestaan en hem verlost uit de hand van zijn vijanden. Waarom kon de Heere Zich bemoeien met een zondaar als David? Wij kijken op tegen David. Als wij zijn psalmen beluisteren dan had hij een bijzondere omgang met de Heere. Die was alles voor hem! En toch horen wij hem ook klagen. En daarmee heeft hij profetisch gesproken van wat Gods eigen Zoon eenmaal moest doormaken. De grote klacht dat God Hem vergeten, ja zelfs verstoten heeft. David was daarin type van Christus. De Bijbelse hoop heeft een diepere betekenis dan de wijze waarop wij het woord gebruiken. Ons hopen is een wensen, maar het Bijbelse hopen is een verwachten. De uitkomst staat vast. En Paulus leert ons in Hebr. 11:1 dat de hoop gegrond is op het geloof. ‘Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt …’ Het geloof heeft Christus als Voorwerp. Het geloof stemt toe dat Hij de Zoon van God is en dat er geen toegang tot de Vader is dan alleen door Hem. Er is hoop door het volbrachte werk van Christus. Door Zijn verdienste is de dood overwonnen. Daar ligt de kracht en troost van Pasen. De Heere is waarlijk opgestaan! En daar mocht David op hopen!

Maar het is wel moeilijk. Want wat bedoelt David er precies mee dat wij sterk moeten zijn? Misschien zinkt de moed u wel in de schoenen, omdat u niet sterk bent en niet kunt zijn. Bedoelt hij, dat de Heere ons hart zal versterken, als wij maar sterk zijn? Het lijkt erop dat er nog iets van ons verwacht wordt. Als het zo zou zijn, was het evangelie geen evangelie. Dan was het evangelie geen blijde boodschap, maar een hopeloos en troosteloos bericht. Wij zijn niet sterk en kunnen niet sterk worden. Alleen zien we dat helaas niet. We zijn alleen sterk, als wij erkennen en belijden dat wij niet sterk zijn. Dat kunnen we leren van Paulus: ‘Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.’ (2 Kor.12:10) En David heeft dat ook moeten leren.
En wanneer gaan we zien dat wij niet sterk zijn? Als wij het moeten zijn! En daarom roept David daartoe op. Wij kunnen niet sterk zijn, maar Christus is de Sterke. Van Hem is alle kracht. Hij heeft door Zijn sterkte de dood overwonnen en het eeuwige leven verworven. Alles wat nodig is voor tijd en eeuwigheid is bij Hem te vinden. Hij is in alles verzocht geweest. Geen leed, geen onbegrepenheid, geen eenzaamheid, geen strijd, of waar wij mee kunnen worstelen, is voor Hem onbekend. Hij is onder het oordeel doorgegaan en de dood ingegaan, maar Hij leeft! De Heere is waarlijk opgestaan. Daarom mag en kan David Psalm 31 dichten en heeft het de Heilige Geest behaagd deze aan ons over te leveren.

Opdat wij zouden delen in de kracht van Christus’ opstanding!

s. R. van de Kamp, Opheusden

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit