• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

Onze gemeente heeft een zogenaamde “Vrije kerkvoogdij”. Dat wil zeggen dat de kerkvoogdij een apart college is en niet onder de kerkenraad valt. Het is uiteraard belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen kerkenraad en kerkvoogdij. Daarom is er minstens één keer per jaar een gemeenschappelijke vergadering, zonodig vaker. De kerkvoogdij bestaat uit het College van kerkvoogden en notabelen. De taak van dit college is het behartigen van de stoffelijke belangen van de gemeente. Het beheren van het stoffelijke is ook een geestelijke zaak, maar geen ambtelijk werk.

Verkiezingen
Volgens ons plaatselijk reglement worden kerkvoogden en notabelen rechtstreeks gekozen door de mannelijke leden van onze gemeente. Zij moeten een jaar lid zijn van de gemeente. Elk jaar zijn één of twee kerkvoogden en twee notabelen aftredend. Zij kunnen zich dan eventueel wel herkiesbaar stellen. De verkiezingen zijn jaarlijks op de eerste donderdag in december.

Inkomsten en uitgaven
De kerkvoogdij verkrijgt de benodigde middelen voor het uitoefenen van haar taak door:

 • collecten en extra-collecten
 • vrijwillige bijdrage actie in de maand mei
 • giften, schenkingen, legaten, etc.
 • opbrengsten uit pachten
 • bijdrage landelijke solidariteitsfonds

Uitgaven, met name:

 • pastoraat en plaatselijk werk
 • landelijke afdrachten
 • onderhoud gebouwen: kerkgebouw en pastorie
 • energiekosten
 • kerktelefoon

Giften en andere stortingen kunt u doen op nr. NL28 RABO 0331 9011 53 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden. De kerkvoogdij is een zogenaamde "ANBI". Dat betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Het RSIN is 824149105.

Plaatselijke regeling Hersteld Hervormde Gemeente
(versie 29 november 2023)

Plaatselijk reglement op het beheer van de gelden en goederen
(versie 16 november 2023)

 Informatie Hersteld Hervormde Gemeente
 RSIN 824149105

 Informatie Stichting Vermogensbeheer
 RSIN 804668231

 Informatie Stichting Vermogensbeheer
 RSIN 816046505


Commissie van Beslissing
Behalve de reguliere kerkvoogdij is er ook een „Commissie van Beslissing”. Zij hebben als taak mee te beslissen bij eventuele verkoop van onroerend goed, dus bijvoorbeeld bij de verkoop van grond.
Dat is heel weinig aan de orde, maar dan wel een belangrijke zaak.

Contact grondzaken en verhuur volkstuintjes
Binnen de kerkvoogdij is er een commissie grondzaken. Deze commissie houdt zich bezig met het beheer en de pacht van percelen grond van de kerk.
De leden van deze commissie zijn:

 • Kerkvoogd G. van Kleef
 • Notabel H. van de Bijl

Voor vragen kunt u contact opnemen met kerkvoogd G. van Kleef, tel. (0488) 44 28 81.

Namenlijsten

Kerkvoogden
K. van den Herik (voorzitter),
tel. (0488) 44 27 49, email: k.vandenherik@hhgopheusden.nl
W.A. de Jong (algemeen adjunct),
tel. (0488) 44 17 70, email: wa.dejong@hhgopheusden.nl
Aandachtsveld: bouwzaken en onderhoud gebouwen
G. van Kleef (vicevoorzitter),
tel. (0488) 44 28 81, email: g.vankleef@hhgopheusden.nl
Aandachtsveld: grondzaken
M. Pater (secretaris),
tel. (06) 40 50 19 27, email: secretariskerkvoogdij@hhgopheusden.nl
P.C. Tijssen (penningmeester),
tel. (06) 33 92 43 76, email: penningmeester@hhgopheusden.nl

Notabelen
M. Breunissen, tel. (06) 33 13 06 50
J. van Daalen, tel. (0488) 44 16 71
R. van Dam, tel. (0488) 44 01 41
J. Kuivenhoven,
tel. (0488) 44 19 01, email: j.kuivenhoven@hhgopheusden.nl
G. Meijer, tel. (06) 25 31 78 10
T. van Oosterom, tel. (0488) 44 37 47
A.C. Zaaijer, tel. (0488) 44 32 27

Commissie van Beslissing
H. van Kleef, tel. (06) 30 60 03 81
H. van de Pol, tel. (0488) 44 27 76
L. Scheurwater, tel. (0488) 44 14 45
A.P. Stam, tel. (0488) 44 01 48

Voor de namenlijsten met uitgebreidere gegevens is inloggen vereist.

 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit