• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Algemeen

Kerkdiensten
Gewoonlijk worden elke zondag twee erediensten belegd, waarin de gemeente wordt opgeroepen om onder de verkondiging van het Woord op te komen. De avonddienst heeft het karakter van een leerdienst.
In 2023 zijn de avondmaalszondagen vastgesteld op zondag 26 maart 2023, zondag 25 juni 2023, zondag 3 september 2023, en zondag 26 november 2023.
Voor 2024 zijn dat zondag 3 maart 2024, zondag 16 juni 2024, zondag 15 september 2024 en zondag 24 november 2024.
Iedereen is hartelijk welkom in de kerk om de kerkdienst bij te wonen.
We zien er naar uit dat het Woord velen, ja kon het zijn allen, zal raken en dat we opnieuw geboren worden tot een nieuw leven in Christus. De kerk is de plaats waar de Heilige Geest wil werken.
De klokken roepen iedere zondag: de Meester is daar en Hij roept u!

Tijden
Iedere zondag om 10:00 uur en 18:30 uur en op christelijke feestdagen, bid- en dankdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen. De zitplaatsen in de kerk zijn vrij. Bij het verschijnen van deze gids is reserveren verplicht vanwege het coronavirus. Raadpleeg de website of de kerkbode voor actuele informatie.

Kinderoppas
Elke morgendienst is er oppas voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar in verenigingsgebouw Eltheto. Er wordt opgepast door twee moeders en twee meisjes. Voor informatie kunt u contact opnemen met: Marloes Eerbeek, tel. (06) 54 65 11 28.

Kerktelefoon
Voor degenen die niet meer in staat zijn om de kerkdiensten bij te wonen, is er de mogelijkheid kerktelefoon aan te vragen. U kunt daarvoor contact opnemen met ouderling G. Heenck. Zijn telefoonnummer is (0488) 44 29 27.
Tweemaal per jaar komt een kerkvoogd of notabel langs om de inhoud van het busje op te halen. Als u geen busje heeft of gebruikt, wordt u verzocht elk half jaar € 27,- over te maken naar de kerkvoogdij. Het bankrekeningnummer is NL28 RABO 0331 9011 53, t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden. Wilt u bij de betaling straat en huisnummer vermelden?
Voor vragen over het kastje van de kerktelefoon kunt u terecht bij notabel A.C. Zaaijer, tel. (0488) 44 32 27.
U kunt eventueel ook meeluisteren via internet, via https://www.hhgopheusden.nl/kerkdiensten/meeluisteren-live. Zowel via kerktelefoon als via internet kunt u thuis het Woord van God horen.
Als u meeluistert via uw eigen scanner of via de eigen computer of laptop doet u dat met uw eigen apparatuur. Voor de kerkvoogdij zijn hier wel kosten aan verbonden om de uitzendmogelijkheden in stand te houden. Het zou fijn zijn als u bijvoorbeeld jaarlijks een bedrag over zou willen maken naar de kerkvoogdij om deze techniek in stand te kunnen houden.

CD-dienst
Zowel de preken die in de kerk gehouden worden, als de Bijbellezingen in Eltheto worden opgenomen.
Van deze opnames kunt u een CD bestellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer T. van Garderen, tel. (06) 19 03 59 92.
Ook via deze website kunt u opgenomen preken en lezingen terugluisteren en downloaden.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit