Onze gemeente heeft een zogenaamde “Vrije kerkvoogdij”. Dat wil zeggen dat de kerkvoogdij een apart college is en niet onder de kerkenraad valt. Wel is belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen kerkenraad en kerkvoogdij. Minstens één keer per jaar is er een gemeenschappelijke vergadering, zonodig vaker. De kerkvoogdij bestaat uit het College van kerkvoogden en notabelen. De taak van dit college is het behartigen van de stoffelijke belangen van de gemeente. Het beheren van het stoffelijke is ook een geestelijke zaak, maar geen ambtelijk werk.

Verkiezingen
Volgens ons plaatselijk reglement worden kerkvoogden en notabelen rechtstreeks gekozen door de mannelijke leden van onze gemeente. Zij moeten een jaar lid zijn van de gemeente. Elk jaar zijn één of twee kerkvoogden en twee notabelen aftredend. Zij kunnen zich dan eventueel wel herkiesbaar stellen. De verkiezingen zijn jaarlijks op de eerste donderdag in december.

Inkomsten en uitgaven
De kerkvoogdij verkrijgt de benodigde middelen voor het uitoefenen van haar taak door:

  • collecten en extra-collecten
  • vrijwillige bijdrage actie in de maand mei
  • giften, schenkingen, legaten, etc.
  • opbrengsten uit pachten
  • bijdrage landelijke solidariteitsfonds

Uitgaven, met name:

  • pastoraat en plaatselijk werk
  • landelijke afdrachten
  • onderhoud gebouwen: kerkgebouw en pastorie
  • energiekosten, kerktelefoon.

Giften en andere stortingen kunt u doen op nr. NL28 RABO 0331 9011 53 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden.

  Informatie Hersteld Hervormde Gemeente, RSIN 824149105

  Informatie Stichting Vermogensbeheer, RSIN 804668231

  Informatie Stichting Vermogensbeheer, RSIN 816046505

Namenlijsten:
Hieronder volgen de namen met adresgegevens van de leden van het college van kerkvoogden en notabelen en de leden van de Commissie van Beslissing.

Kerkvoogden:
A. van Ballegoijen, Caspersstraat 15, 4043 GG Opheusden,
tel. (0488) 44 19 42, email: avanballegoijen@solcon.nl

A.W. van Deelen, Caspersstraat 23, 4043 GG Opheusden,
tel. (0488) 44 31 56, email: info@boekhandelvandeelen.nl

B. Kemp, Hazelaarstraat 4, 4043 PH Opheusden,
tel. (0488) 44 31 24, email: bartkemp@solcon.nl

K. Klaassen, Fazantstraat 31, 4043 NK Opheusden,
tel. (0488) 44 20 28, email: kklaassen@solcon.nl

G. van Kleef, Zijlstrastraat 3, 4043 GL Opheusden,
tel. (0488) 44 28 81, email: gvkleef@solcon.nl

Notabelen:
J.K. van den Berg, Rembrandt van Rijnstraat 42, 4033 GH Lienden,
tel. (0344) 60 33 77

M. Breunissen, Prunusstraat 39, 4043 NT Opheusden,
tel. (0488) 44 32 14, e-mail: marinus@drosttransport.nl

H. van de Bijl, Lakemondsestraat 32, 4043 JD Opheusden,
tel. (0488) 44 17 18

J. van Daalen, Hamsestraat 76, 4043 LK Opheusden,
tel. (0488) 44 16 71

H. Jochemsen, In ’t Land 1, 4043 JM Opheusden,
tel. (0488) 44 18 39

J. Kuivenhoven, Hamsestraat 42, 4043 LJ Opheusden,
tel. (0488) 44 19 01

C.H. van de Pol, Viergeverstraat 21, 4043 GC Opheusden,
tel. (0488) 44 06 58

A.C. Zaaijer, Parallelweg 35, 4043 KH Opheusden,
tel. (0488) 44 32 27

Commissie van Beslissing:
D. van Eldik jr., Tolsestraat 20a, 4043 KB Opheusden,
tel. (06) 53 68 70 68, email: derkvaneldik@solcon.nl

H. van de Pol, Elzenstraat 9, 4043 PA Opheusden,
tel. (0488) 44 27 76

L. Scheurwater, Tielsestraat 2, 4043 JS Opheusden,
tel. (0488) 44 14 45, email: leenscheurwater@solcon.nl

A.P. Stam, Viergeverstraat 11, 4043 GC Opheusden,
tel. (0488) 44 01 48, email: famapstam@kpnmail.nl

Toelichting op de namenlijst:
Het secretariaat berust bij B. Kemp, berichten voor de kerkvoogdij via hem.
Financiële zaken berusten bij de penningmeester A.W. van Deelen.
Voor grondzaken, b.v. de verhuur van volkstuintjes, kunt u contact opnemen met kerkvoogd G. van Kleef, notabel H. van de Bijl of met notabel C.H. van de Pol.
Hebt u vragen over het kastje van de kerktelefoon dan moet u zijn bij notabel A.C. Zaaijer. De inhoud van de busjes voor de kerktelefoon wordt halfjaarlijks geleegd door één van de kerkvoogden of notabelen. Als u geen busje heeft of gebruikt, wordt u verzocht elk half jaar € 27.- over te maken naar de kerkvoogdij voor de kosten van de kerktelefoon (bankrekeningnr. 31.42.44.530).

Voor algemene zaken kunt u contact opnemen met de voorzitter van het college A. van Ballegoijen.

In de namenlijst ziet u ook de namen van de Commissie van Beslissing. Zij hebben als taak mee te beslissen bij eventuele verkoop van onroerend goed, dus b.v. bij de verkoop van grond. Dat is heel weinig aan de orde, maar dan wel een belangrijke zaak.

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!