• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkenraad

Diaconie

Waarom diaconie?
Diaconaat is een belangrijke taak van de christelijke gemeente. In Handelingen 6 lezen we over de verkiezing van de eerste diakenen door de apostelen. De diaconie heeft onder meer als taak te voorzien in (financiële) nood binnen onze gemeente maar ook daarbuiten.
Alle leden van de gemeente hebben de Bijbelse opdracht tot het tonen van barmhartigheid aan de naaste. In Mattheus 22 lezen we de samenvatting van de wet: de Heere God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Ook wijst de Heere Jezus Zijn discipelen op de dienst van de barmhartigheid. Mattheus 25:40: ‘Voor zoveel gij dit één van deze Mijn minste broeders hebt gedaan, zo hebt gij dat Mij gedaan.’
Diaconaat is dus een Bijbelse opdracht aan de gehele gemeente om een open oog, een luisterend oor en een helpende hand te bieden. Ieder gemeentelid mag hierin bezig zijn met zijn of haar talenten.

Taken

Voor de diaconie:

 • hulp bieden (financieel en materieel)
 • ondersteunen evangelisatiewerk
 • ondersteunen zendingswerk
 • ondersteunen vrijwilligerswerk
 • samen met de ouderlingen op huisbezoek

Voor u en jou als gemeentelid:

 • gebed voor het diaconale werk
 • omzien naar elkaar in de gemeente
 • vrijwilligerswerk
 • de diaconie voorzien van de benodigde financiële middelen

Inkomsten en uitgaven diaconie
De diaconie ontvangt de benodigde financiële middelen door collecten tijdens de kerkdiensten. En daarnaast door giften, legaten en opbrengsten uit pachten en huren.
Van de ontvangen inkomsten wordt ondersteuning gegeven aan hen die dit nodig hebben. Dit kan bestaan uit praktische hulp bij ziekte of zorg dan wel financiële ondersteuning. We kijken echter ook naar de lange termijn. De diaconie heeft contacten met de burgerlijke gemeente en verschillende hulpverleners en kan indien nodig helpen om professionele hulp te vinden.
De eerste collecte is altijd bestemd voor de diaconie of een diaconaal doel. Elke zondag, en in Gemeenteklanken, wordt meegedeeld waarvoor de collecte bestemd is. Er zijn verschillende doelen voor diaconiecollecten:

 • plaatselijk diaconaal werk. Zoals financiële of materiele hulp, het jeugdwerk, ouderenwerk en verenigingswerk. Maar ook de fruitbakjes die rond Kerst worden rondgebracht bij oudere gemeenteleden. En binnen en buiten de kerkelijke gemeente worden dan boodschappenpakketten gebracht bij hen die wat extra’s kunnen gebruiken.
 • doorzendcollecten (landelijk). Hiermee ondersteunen we organisaties die in eigen land diaconaal werk en evangelisatie verrichten.
 • doorzendcollecten (wereldwijd). Hiermee steunen we organisaties die buiten Nederland diaconaal werk en zending verrichten.

Giften kunt u overmaken naar rekeningnummer NL21 RBRB 0845 2655 12 t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden. De diaconie staat geregistreerd als ANBI. Giften zijn daarom aftrekbaar voor de belasting.

Hulp of advies nodig?
Iedereen in de gemeente mag de diaconie vragen om ondersteuning. Heeft u noden of vragen die uw draagkracht te boven gaan, schroom dan niet om uw wijkdiaken te benaderen.

Informatie Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente
 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit