• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Ds. J.W. Felix

Afscheidsrede ds. J.W. Felix

Download volledige afscheidsrede als PDF

 

U zult zich mogelijk afvragen waarom de afscheidsrede van ds. J.W. Felix opnieuw is uitgegeven. Ds. J.W. Felix was predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk en bovendien één van de invloedrijkste vertegenwoordigers van het Friese Réveil. Hij begon zijn ambtelijke loopbaan in 1848 in de Friese dorpjes Longerhouw en Schettens. In 1851 deed ds. J.W. Felix intrede in de hervormde gemeente van Opheusden, en in 1853 in de hervormde gemeente van Heeg. Toen de student Jan Wouter Felix nog op de universiteit zat verkondigde één der professoren: ‘Goddank, mijne heren, binnen 25 jaar is de laatste van die domme orthodoxen gestorven en zijn wij ze allemaal kwijt!’ Een profetie die dus nooit is uitgekomen. Gewone mensen en enkele leraars hebben Friesland teruggewonnen voor Christus, schrijft een reveilkenner. Dat dit zijn doorwerking heeft gehad in allerlei maatschappelijke ontwikkelingen spreekt voor zich. Zo heeft ds. J.W. Felix zijn afscheidsrede uitgegeven ten voordele van de Christelijk School in Opheusden. Deze invloedrijke en begenadigde predikant diende de Hervormde Gemeente van Opheusden slechts twee jaar, en sprak d.d. 27 November 1853 zijn afscheidsrede uit. Hierin komt sterk naar voren hoe ds. Felix aan onze hervormde gemeente verbonden was. Onze gemeente is voor hem ‘een oefenschool’ geweest. Wat hij daar precies mee bedoelde, is niet verder uitgewerkt. Wellicht is het goed dat u met die bril deze afscheidsrede mag lezen en zelf de toepassing maakt. Het Woord dat hij verkondigd heeft is A.D. 2023 nog even levend en krachtig. Het heeft de kerkenraad en de kerkvoogdij goed gedacht deze indringende afscheidsrede van één van haar oud-predikanten opnieuw uit te geven. ‘Gedenkt uw voorgangers, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel.’ We bevelen van harte deze preek ter lezing en overdenking aan, voor jong en oud. Opdat ervaren wordt dat Gods Woord aan tijd nog plaats gebonden is.

Maart 2023
Kerkenraad en Kerkvoogdij.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit