WAT IS GELOVEN?

Het geloof in Christus is meer dan wat gevoelens rond Christus. Dat is vaak niet meer dan een tijdelijke opwinding die, net als de dauw in de vroege morgen, spoedig weer overgaat.

We kunnen geraakt zijn in het geweten en ons aangetrokken voelen door het Evangelie, net als Herodes en Felix. We kunnen zelfs beven en huilen en veel liefde tonen voor de waarheid. Maar toch kunnen ons hart en onze wil al die tijd onveranderd blijven en in het geheim verbonden met de wereld. Ongetwijfeld is er geen zaligmakend geloof zonder gevoel. Maar gevoel alleen is nog geen geloof.

Het ware geloof in Christus is het volkomen vertrouwen van het hart, dat van zonde overtuigd is, op Christus als een volkomen Zaligmaker. Het is de gecombineerde daad van de hele mens, zijn hart, hoofd, geweten en wil. Het is in het begin vaak zo flauw dat degene die het heeft er niet van kan worden overtuigd dat hij het bezit. En toch kan dit geloof – net als het leven in een pasgeboren kind – echt, reddend en waar zijn. Op het moment dat het geweten overtuigd is van zonde, het hoofd ziet op Christus als de Enige Die kan redden, het hart zich vastklemt aan de hand die Christus uitgestoken houdt, op dat moment is het zaligmakende geloof er, op dat moment gelooft een mens.

Geloven is het komen van de ziel tot Christus. De Heere Jezus zegt: “Die tot Mij komt zal geenszins hongeren. ”Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.” Christus is de Almachtige Vriend, Advocaat en Arts. Alle zondaren die hulp nodig hebben wordt bevolen tot Hem te gaan. De gelovige komt tot Hem door het geloof en wordt gered.

Geloven is het ontvangen van Christus door de ziel. Paulus zegt: “Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem.” Christus biedt aan om in het hart te komen wonen met vergeving, genade en goedheid en om daar als Vredestichter en Koning te wonen. Hij zegt: Ik sta aan de deur en Ik klop.” De gelovige hoort Zijn stem, opent de deur en laat Christus binnen als zijn Meester, Priester en Koning. Geloven is het ‘aandoen’ van de ziel van Christus. Paulus schrijft: “Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.” Christus is dat zuiver witte gewaad dat God voor alle zondaren beschikbaar heeft die de hemel willen binnengaan. De gelovige doet dit gewaad door het geloof aan en is daardoor ogenblikkelijk volmaakt en vrij van elke smet in Gods ogen.

Deze 3 uitdrukkingen geven ons alle het eenvoudigste idee van geloven of vertrouwen, dat men zich maar kan wensen. Niet één uitdrukking veronderstelt iets geheimzinnigs, groots of verdienstelijks in de daad van het geloven. Alle beelden beschrijven het als iets dat binnen het bereik ligt van de zwakste zondaar en binnen het begripsvermogen van de meest onwetende en ongeleerde mens.

Houd vast aan de grote waarheid dat het zaligmakende geloof niets anders is dan een eenvoudig vertrouwen op Christus. Houd vast dat alleen het geloof rechtvaardigt en dat het enige wat u nodig hebt om deel aan Christus te krijgen het geloof is. Ongetwijfeld zijn bekering, heiligheid, en liefdadigheid uitstekende dingen. Zij gaan altijd samen met het ware geloof. Maar zij hebben niets te maken met de rechtvaardigmaking. Daar is maar een ding voor nodig, namelijk het geloof.

J.C. Ryle

Komende bijeenkomsten

Geen bijeenkomsten gevonden!