Zo iemand dorst heeft, die kome tot Mij en drinke
(Johannes 7 vers 37)

U die nog niet tot Christus gekomen bent, verkeert in een slechte, behoeftige toestand. U bevindt zich in een dorre woestijn. In een droog en dorstig land. En bent u diep ontdekt, dan bent u zich ervan bewust dat u in grote nood verkeert en weldra zult bezwijken. Omdat datgene wat uw ziel kan verzadigen, ontbreekt.

Kom tot Hem, Die als waterbeken is in een dorre plaats. Er is een overvloedige en overvloeiende volheid in Hem. Hij is als een rivier die altijd stroomt. U mag er altijd uit drinken zodat u geen gebrek hebt. Kom tot Hem, Die zo’n voortreffelijkheid bezit, die genoegzaam is om uw ziel volle verzadiging te geven. Hij is een Persoon van voortreffelijke heerlijkheid. Van onuitsprekelijke schoonheid, op Wie u het oog van uw ziel mag slaan. In Wie u zich mag verlustigen zonder er ooit moe van te worden en zonder er genoeg van te krijgen. Kom door Christus tot God de Vader, van Wie u door de zonde bent afgeweken. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de Deur; indien iemand door Hem ingaat, die zal behouden worden. …

Christus geeft degenen die tot Hem komen zo’n troost en vergenoeging, waardoor zij al hun vorige moeite en inspanningen vergeten. Een weinig echte vrede , een weinig van de vreugde van de geopenbaarde liefde van Christus, en een weinig van de echte heilige hope des eeuwigen levens is genoeg om al het gezwoeg en getob te vergoeden. En om de herinneringen daaraan in het gemoed uit te wissen. De vrede die uit het ware geloof voortkomt, gaat het verstand te boven. Die vreugde is een onuitsprekelijke vreugde. Er ligt iets bijzonder aangenaams en verkwikkends in deze vreugde dat niet in andere soorten van vreugde te vinden is.

Waardoor kan de ziel doeltreffender worden ondersteund, of wat kan haar een redelijker grond tot verheuging schenken, dan een vooruitzicht op de eeuwige heerlijkheid in de genieting van God, krachtens Gods eigen belofte in Christus? Als wij tot Christus komen, kunnen wij niet alleen verkwikt worden door in Zijn schaduw uit te rusten, maar ook door Zijn vrucht te eten. Dit zijn de vruchten van deze boom: ‘ik heb grote lust in Zijn schaduw, en zit er onder, en Zijn vruchten is mijn gehemelte zoet’ (Hooglied 2 vers 3b). …

Is er iemand die vermoeid is, is er iemand die in gevangenis zit , is er iemand die in gevangenschap verkeert of iemand die in de woestijn is? Laat hem tot de gezegende Jezus komen, Die is als een schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Treuzel niet, sta op en kom. Het is Zijn werk als Middelaar om de vermoeiden rust te geven. Het is het werk waartoe Hij is gezalfd en waarin Hij een welbehagen heeft: ‘de geest des Heere HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om den gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis’ (Jesaja 61 vers 1)

Jonathan Edwards

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!