12 juni 2020 (2) - Brochure: Als de Heere roept

12 juni 2020 (1) - Brief aan kerkenraden betreffende brochure

23 mei 2020 - Stap voor stap - wat kan wanneer?

16 april 2020 - Afsluitavond winterseizoen

Het leek de kerkenraad goed om de afsluitingsavond van het winterwerk op D.V. 22 april door te laten gaan, maar op afstand. Ds. R. van de Kamp zal een lezing houden over “De plaats van Israël in de heilshistorie”. Ook zal er de mogelijkheid zijn om vragen te stellen. We hopen op een goede avond.

28 maart 2020 - Meeluisteren kerkdiensten

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het verbeteren van de techniek van luisteren en kijken. We zijn hierbij echter afhankelijk van anderen. Als het kijken niet lukt, is het het beste om op alleen luisteren over te schakelen. Zowel het kijken als het luisteren wordt steeds in de gaten gehouden. Wij verzoeken u niet te bellen of te appen, want daardoor verbetert het niet.

27 maart 2020 - Mededeling betreffende kerkdiensten

Afgelopen week zijn de maatregelen rond het coronavirus door het kabinet aangescherpt. Er wordt officieel toestemming gegeven om kerkdiensten door te laten gaan met maximaal 30 personen. Zowel het Breed Moderamen van de Generale Synode als de plaatselijke overheid adviseren echter om met niet meer dan 4 of 5 personen de diensten bij te wonen. Wij hebben besloten ons aan dat welgemeende advies te houden en zullen ook de komende zondag op dezelfde wijze de erediensten beleggen als afgelopen zondag.

21 maart 2020 - Mededeling

Vanwege een sterk toegenomen aantal besmettingen in Opheusden en omgeving adviseert de overheid om geen kerkdiensten meer te beleggen met bezoekers. Daarom zal a.s. zondag naast de predikant, alleen de ouderling van dienst, koster en organist in de dienst aanwezig zijn.

21 maart 2020 - Collecten

Nu wij als gemeente niet kunnen samenkomen onder de verkondiging van het Woord vragen wij u of u uw collectegeld per bank wilt overmaken. U zult begrijpen dat de uitgaven voor zowel de diaconie als de kerkvoogdij zeker niet minder zijn in deze tijd.

Voor de diaconiecollecte kunt u het rekeningnummer NL21 RBRB 0845 2655 12 gebruiken.
En voor de kerkvoogdijcollecten is dit rekeningnummer NL28 RABO 0331 9011 53.
De 2e en 3e collecte van de kerkvoogdij zijn in deze noodsituatie samengevoegd in 1 collecte.

20 maart 2020 - Afgelaste bijeenkomsten

Afgelast zijn:
21 maart 2020: Jeugdvereniging Nathanaël
22 maart 2020: Zondagsschool Samuël
24 maart 2020: Ouderenmiddag en lidmatenkring
25 maart 2020: Mannenvereniging Calvijn
26 maart 2020: Tijdrede SGP (Kerkgebouw N.H. Kerk Kesteren (PKN))
28 maart 2020: Jeugdvereniging Mirjam en Obadja en bijeenkomst Stichting Hulp Vervolgde Christenen
29 maart 2020: Zondagsschool Samuël – Oefenen

18 maart 2020 - Brief

18 maart 2020 - Bezinningsmoment

De kerkenraad heeft besloten om op donderdagavond een kort bezinnend moment te houden, te beginnen vanaf D.V. 19 maart. Het moment zal op de gebruikelijke wijze worden uitgezonden en begint om 20.00 uur.

16 maart 2020 - Afgelast

Afgelast zijn:
16 maart 2020: Afsluitavond catechese
18 maart 2020: Benjaminclub, belijdeniscatechisatie en vrouwenvereniging
19 maart 2020: Bezinningsuur Heilig Avondmaal

16 maart 2020 - Terugblik op zondag 15 maart

Er is een brief de gemeente ingegaan met het verzoek om thuis mee te luisteren met de diensten en niet naar de kerk te komen, omdat er niet meer dan 100 personen aanwezig mogen zijn. Als kerkenraad zijn we zeer dankbaar dat de gemeente hieraan gehoor heeft gegeven, zodat we met een aantal kerkenraadsleden, kerkvoogden en nog enkele bezoekers rond de 30 personen aanwezig waren in beide diensten. Voor de predikant is het fijn als er enkele mensen zijn, hoewel het een ingrijpende ervaring is. Gewoonlijk is de kerk vol en nu was deze nagenoeg leeg. Maar het Woord heeft geklonken en ook de techniek heeft gewerkt, zodat er in de huiskamers kon worden meegeluisterd.
Voor volgende week zondag DV zullen we ons beraden of we de diensten op dezelfde wijze invullen of dat er veranderingen nodig of wenselijk zijn.

16 maart 2020 - Bezoekwerk

Wij hebben als kerkenraad besloten om de contacten te minimaliseren. Dit heeft ook gevolgen voor de bezoeken van predikant, kerkenraadsleden en pastoraal werker in de gemeente. De reguliere bezoeken, zoals huisbezoeken en ziekenbezoeken, zullen tijdelijk worden gestopt. Wij zullen proberen in ieder geval telefonisch contact te houden. Daarbij blijft altijd de mogelijkheid dat u of jij zelf contact opneemt in het geval van nood. Dan zal er worden gezocht naar een passende oplossing.

13 maart 2020 - Brief

Komende bijeenkomsten