Huisregels Jeugdvereniging Nathanaël

  • De avond begint om 20.00 uur. Dan heeft iedereen zijn of haar plaats ingenomen en is iedereen voorzien van koffie of fris, zodat we op tijd kunnen beginnen.
  • De corveegroep is uiterlijk 19.45 uur aanwezig. Zij zorgen ervoor dat er drinken klaarstaat met iets lekkers daarbij (zelf meenemen). Na afloop ruimen zij op en zorgen ervoor dat de zaal netjes is. (P.S.: vele handen maken licht werk!)
  • We hebben respect voor elkaar, tonen betrokkenheid en stellen ons open op. Iedereen kan zonder schroom vragen stellen (domme vragen bestaan niet). We praten niet door elkaar en proberen naar elkaar te luisteren. We nemen nieuwe leden op in de groep, zodat iedereen het gevoel heeft dat hij of zij erbij hoort.
  • Tijdens de JV-avonden wordt gelezen uit de Statenvertaling. Bij Bijbelstudie mogen ter vergelijking andere vertalingen worden gebruikt.
  • Als er gezangen worden gezongen, doen we dit uit de zangbundel van de JV.
  • De leiding doet ten minste één keer op een avond het gebed: óf bij de opening, óf bij de sluiting. Indien gewenst kan degene die de inleiding houdt zelf ook een gebed doen bij opening of sluiting. Dit wordt vooraf afgestemd met de leiding.
  • Degene die de inleiding houdt, stuurt tijdig een opzet van zijn/haar inleiding naar de leiding. De leiding denkt mee en stuurt zo nodig bij.

Statuten Jeugdvereniging Nathanaël
Artikel 1 Naam en plaats
De vereniging draagt de naam hervormde jeugdvereniging ‘Nathanaël’ en is statutair gevestigd te Opheusden.

Artikel 2 Grondslag
De vereniging verricht haar werkzaamheden in gehoorzaamheid aan de Bijbel als Gods Woord en in gebondenheid aan de drie formulieren van enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Artikel 3 Doel
De vereniging stelt zich ten doel de vorming van jongeren, opdat zij in het licht van de Bijbel de zin van hun leven mogen ontdekken en toegerust worden tot een goede vervulling van hun levensroeping in kerk en samenleving, in overeenstemming met Gods beloften en geboden.

Artikel 4 Werkzaamheden
De vereniging probeert haar doel te bereiken door een centrale plaats te geven aan bijbelstudie en het bespreken van onderwerpen die voor de geestelijke, maatschappelijke en culturele vorming van belang zijn. Ook zal er tijd en aandacht zijn voor verantwoorde ontspanning en ontwikkeling van creatieve gaven.

Artikel 5 Leden
Lid van de vereniging kunnen worden zij, die met grondslag en doel, zoals vermeld in de artikelen 2 en 3, instemmen en tussen de 15 en 25 zijn. Wanneer een nieuw lid 15 wordt kan het meteen lid worden en hoeft niet een seizoen af te wachten. Wanneer de leeftijd van 25 is bereikt mag men lid blijven tot men 26 wordt. In bijzondere gevallen beslist het bestuur.

Artikel 6 Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt:
a. door vrijwillig bedanken;
b. door langdurig verzuimen van de vergadering;
c. door wanbetaling, zonder aanwijsbare dringende oorzaak;
d. door ergerlijk of onchristelijk gedrag.

Sub b, c en d vindt plaats bij bestuursbesluit, en nadat er tussen het bestuur en het betreffende lid overleg heeft plaatsgehad, waarbij geen oplossing gevonden is die continuering van het lidmaatschap mogelijk maakt. Tot royering kan het betreffende lid in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 7 Algemene Ledenvergadering
Tenminste eenmaal per jaar komen de leden in een Algemene Ledenvergadering bijeen. Op deze vergadering wordt over het afgelopen verenigingsjaar een verslag van activiteiten, alsmede een financieel overzichtgegeven. Tevens dient een kascontrolecommissie van twee leden benoemd te worden, die de boekhouding controleert. Wanneer minimaal een tiende van de stemgerechtigde leden schriftelijk vraagt om een Algemene Ledenvergadering dient deze binnen de termijn van een maand door het bestuur te worden belegd. Blijft het bestuur in gebreke, dan kunnen de desbetreffende leden na een maand zelf een Algemene Ledenvergadering bijeenroepen. Het bestuur, dan wel enig ander die een Algemene Ledenvergadering belegt overeenkomstig lid 2, verstrekt de leden tenminste een week voor de vergadering een agenda van de vergadering.

Artikel 8 Bestuur
Het bestuur bestaat uit zoveel leden als voor het verrichten van de werkzaamheden is gewenst. In ieder geval dienen aanwezig te zijn een voorzitter, secretaris (secretaresse) en een penningmeester (penningmeesteresse). Met uitzondering van de voorzitter wordt het bestuur gekozen door de leden. De voorzitter van de vereniging wordt benoemd door de kerkenraad van de Hervormde gemeente in hersteld verband te Opheusden op voordracht van het bestuur. Alle leden van het bestuur dienen lid te zijn van de hervormde gemeente in hersteld verband te Opheusden. De voorzitter dient kerkelijk meelevend te zijn met de Hervormde gemeente in hersteld verband van Opheusden. De bestuursleden worden voor de aanwezige functies, zoals secretaris en penningmeester, gekozen. Onderlinge wisselingen dien te worden goedgekeurd door de leden. Bestuursleden treden af na 3 jaar (de voorzitter niet meegerekend.)

Artikel 9 Stemmingen
Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt geschriftgelijk gestemd. Staken de stemmen, dan wordt opnieuw gestemd. Staken ook dan de stemmen, dan is het voorstel verworpen. Alle leden dienen tenminste een week van te voren geïnformeerd te worden over stemmingen aangaande bestuursleden of statuutwijziging. Van deze regel kan worden afgeweken wanneer alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het voostel met algemene stemmen aangenomen wordt. Vertegenwoordiging is uitsluitend mogelijk bij schriftelijke volmacht.

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!